EVOBRITE Recond pakket -25% korting

57.59 EUR

42.99 EUR

EVOBRITE Recond pakket - compleet pakket om de auto zowel van binnen als van buiten schoon te maken en schoon te maken - 25% korting 

Geef uw auto de zorg die hij verdient met EVOFILM Zweden's EVOBRITE Rekondpaket. Deze uitgebreide kit is zorgvuldig samengesteld om uw auto een grondige reiniging en langdurige glans te garanderen, zowel van binnen als van buiten. Ons pakket biedt alles wat u nodig heeft om de schoonheid van uw auto te herstellen en deze tegen de elementen te beschermen.

De inhoud van het EVOBRITE Recond-pakket:

  • EVOBRITE Ontvetter: Effectief geformuleerd om hardnekkig vuil en olie op te lossen.
  • EVOBRITE Autoshampoo:  Zacht voor de lak en zorgt voor een glanzend, schoon oppervlak.
  • EVOBRITE Interieurreiniger: Reinigt en verfrist het interieur van de auto diep.
  • EVOBRITE Interieur glans:  Geeft een beschermende glans aan binnenoppervlakken.
  • EVOBRITE Velgreiniging: Speciaal ontwikkeld om uw velgen zo goed mogelijk te verzorgen.
  • Wasspons: Gebruik samen met de ontvetter voor een glanzend schoon oppervlak
  • Washandschoen: Perfect hulpmiddel voor het aanbrengen van ontvetter en autoshampoo.
  • Velgenborstel: Aangepast voor een effectieve reiniging van de velgen zonder deze te beschadigen.
  • Suède microvezel: Ideaal voor het afwerken van de interieurreiniging.
  • Interieurspons: Voor het gelijkmatig aanbrengen van de binnenglans, wat een uniform resultaat geeft.

Maak van de gelegenheid gebruik om uw auto te verwennen met het EVOBRITE Rekondpaket tegen een gunstige prijs. Bestel nu en ervaar het verschil! Het flesje bevat 150 ml. Sproeipomp inbegrepen.


Volgens de CLP-verordening (EG) 1272/2008 is iedereen die chemische producten verkoopt verplicht om te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van een product. Lees vóór gebruik zorgvuldig de gevareninformatie op de verpakking. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Autoshampoo :


GEVAAR! 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.  Vermijd inademen van nevel, dampen of spray. Gebruik beschermende handschoenen en oogbescherming. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp. Bevat: NATRIUMLAURYLETHER SULFAAT, ALCOHOLEN C9-C11, ETHOXYLAAT, 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. 5-<15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen. 5-<15% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% Amfotere oppervlakteactieve stoffen. Benzisothiazolinon. Voorkom lozing in de riolering. Verpakkingen die niet volledig geleegd zijn, kunnen resten van gevaarlijke stoffen bevatten en moeten daarom als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden geretourneerd voor materiaalrecycling.

UFI-code: NMMR-7MHXW00P-FS96

Ontvetten  :


GEVAAR

VEROORZAAKT ERNSTIGE CORROSIE AAN HUID EN OGEN.  Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van voedsel, diervoeder, medicijnen en dergelijke. Beschermd tegen vorst. Gebruik oogbescherming, beschermende handschoenen en beschermende kleding. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. Geen braken opwekken. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID (INCLUSIEF HAAR): Verwijder onmiddellijk alle bespatte kleding. Spoel de huid af met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met het ANTIGIFCENTRUM. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd als hard plastic. Inhoud: NATRIUMHYDROXIDE, <5% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen. UFI-code: E8TE-VESP-WOOY-WMMK 

Velgen reinigen:


WAARSCHUWING
Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd inademen van nevel/damp/rook/spray. Gebruik beschermende handschoenen/oogbescherming. In geval van huidirritatie of huiduitslag: Zoek medische hulp. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Inhoud: <5% An-, niet- en amfotere oppervlakteactieve stoffen, kalkbinders, roestoplossers en ammoniak.

UFI-code: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Reiniging van de binnenkant:
Voor dit product geldt geen etikettering. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Veilig bewaren, buiten bereik van kinderen en gescheiden van voedsel, diervoeders, medicijnen en dergelijke. Beschermd tegen vorst. Inhoud: <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfum. 

UFI-code: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Interieur glans:


WAARSCHUWING! 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. Buiten bereik van kinderen houden. Na gebruik handen/blootgestelde huid grondig wassen. Gebruik oogbescherming/handschoenen. Bij aanhoudende oogirritatie: Medische hulp inroepen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Inhoudsopgave: 1,2-benzisothiazool-3(2h)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd als hard plastic. Bevat: < 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfum.

UFI-code: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR